ДОГОВОР ЗА ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

Съгласявам се с описаните по-долу условия на договора *

Съгласявам се с Общите условия на Езиков Дом

Съгласявам се данните ми да бъдат използвани съгласно политиката за поверителност

наричан/а по-долу „КУРСИСТ“ и ЕЗИКОВ ДОМ“ ЕООД, с ЕИК: 204997717, седалище и адрес на управление: гр. Асеновград 4230, бул. „Стоян Джансъзов“ №7, вх. А, ет. 6, ап. 48, e-mail: [email protected], представлявано от Управителя – Диляна Атанасова Георгиева, наричано по-долу „ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР“ се сключи настоящият Договор за езиково обучение, по силата на който страните се споразумяха за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА Чл. 1. Езиковият център се задължава да организира и проведе обучение по чужд език, а Курсистът се задължава да участва и завърши обучението в предвидения за това срок срещу възнаграждение.

Чл. 2. Срокът на обучение е 3месеца. Максималният срок за обучение при индивидуална форма е 6 месеца.

Чл. 3. Обучението е групово с хорариум 100 учебни часа или индивидуално с хорариум 60/80 учебни часа.

Чл.4. Стандартна група: 5 – 8 човека. При отказ за участие на записан курсист/курсисти и намаляване на бройката на 4-ма и по-малко курсисти в групата, езиковият център запазва правото да намали хорариума на курса на 80/60уч.ч, при гарантирано запазване на ефективността на курса.

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ Чл. 4. /1/. Курсистът се задължава да заплати цена за обучението в Езиковия център както е указано в ценовия каталог, изложен на адреса на организацията, както и на адрес: https://ezikovdom.com/tseni/

/2/. В цената на курса са включени: такса обучение, административна такса, такса за полагане на един финален изпит, издаване на сертификат за завършено ниво.

/3/. В цената на курса не са включени учебни материали.

/4/. Езиковият център предоставя допълнителни материали на своите курсисти за самостоятелна подготовка през цялата продължителност на курса, които не са включени в цената и не се заплащат допълнително.

/5/. Всички плащания по настоящия договор могат да бъдат извършени в брой или по банкова сметка подадена от администратор

Чл. 5. /1/. Курсистът се задължава при подписване на настоящия договор да заплати капаро в размер на половината от цената на курса.

/2/. Остатъкът от цената по чл. 4.1. /след приспадане на внесеното капаро/ се заплаща най-късно до средата на курса или месец и половина след старта му.

Чл. 6. В случай, че курсистът желае, има право да заплати пълната цена на курса авансово при сключване на настоящия договор. В този случай курсистът ползва отстъпка от 20 /двадесет/ лева, която се приспада от общата дължима цена.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ Чл. 7. /1/. Езиковият център има право да:

Изисква от Курсиста спазването на всички дадени му инструкции във връзка с провеждането на обучението; Да осъществява текущ контрол относно присъствието на курсиста и степента на придобитите знания и умения по време на обучението; Да бъде уведомявана за всички обстоятелства, водещи до отпадане основанието за участие на Курсиста в обучението; Да изисква от Курсиста полагане на изпит в края на периода на обучението като основание за издаване на удостоверение за успешно завършено ниво. /2/. Езиковият център се задължава да:

Осигурява нормални условия за провеждане на обучението; Да осигури на курсиста учебни материали за провеждане на обучението при изрично изявено желание от негова страна; Да издаде на Курсиста удостоверение за участие в обучението и достигнато ниво при редовно присъствие в занятията и успешно положен изпит в края на обучението. Чл. 8./1/. Курсистът има право:

Да бъде уведомен при започване на обучението за условията, при които то ще бъде проведено и за вътрешния ред във виртуалната класна стая на Езиковия център. Във всеки момент от изпълнението на договора да получава от Езиковия център справка относно изпълнението на учебния план за неговото обучение и постигнатите от него резултати на текущи и финални тестове, както и всички необходими по време на обучението му допълнителни материали. да положи предвидените от Езиковия център по учебния план на обучението финални изпити за ниво и да получи Сертификат при условията на чл. 14 от договора. Чл. 9. /1/. Курсистът се задължава:

Да заплати дължимата цена на обучението по начина и в сроковете по чл. 5 Да присъства редовно на обучението; Да уведомява своевременно по имейл Езиковия център за всички обстоятелства от значение за участието му в обучението; Да спазва всички дадени му инструкции във връзка с провеждането на обучението. Да уведомява преподавателя си своевременно за невъзможност за посещение на занятие. Курсистът има право да отложи максимум 5 занятия в целия си курс, всяко следващо отложено занятие се брои за взето в пълния си размер. В случай нанеуведомяване на преподавателя или уведомяването му в срок по-кратък от 2 часа преди старта на занятието, занятието се счита за взето. (Индивидуално обучение) Чл. 10. /1/. Ако Курсистът се откаже от курса, за който е записан:

До 5 /пет/ работни дни преди началото на курса – внесената до момента от него сума следва да му бъде възстановена; Преди провеждане на половината от срока на курса – дължи половината от стойността на целия курс по чл. 4.1. от договора; След провеждане на половината от срока на курса или след – дължи пълната цена на курса по чл. 4.1. от договора. /2/. Ако курсистът се откаже преди провеждане на половината от срока на курса, има право след изрично писмено поискване от негова страна да бъде презаписан в друга група в рамките на наличните свободни места. В този случай, платената от него цена не се възстановява, а се приспада от цената на следващия курс.

/3/.Ако курсистът се откаже след провеждане на половината от срока на курса, внесената от него цена на курса не подлежи на възстановяване или на приспадане от следващ курс.

/4/. За всички, неплатени и/или дължими от Курсиста суми по настоящия договор, Езиковият център има право да се снабди от компетентния районен съд със Заповед за изпълнение по чл. 410, ал. 1, т. 1 от ГПК и изпълнителен лист и да събира принудително чрез съдебен изпълнител дължимите суми.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА Чл. 11. Договорът се прекратява:

По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; При кумулативно наличие на следните обстоятелства: изтичане на срока по чл. 2 от договора, заплащане на всички дължими от Курсиста суми и при наличие на условията по чл. 14 от договора. Чл. 12. /1/. Езиковият център има право едностранно да прекрати договора и участието на курсиста в обучението при:

Неспазване на нормите на добро поведение в базите на Езиковия център или онлайн по време на занятията ; Не плащане на дължимите такси в предвидените в настоящия договор срокове. /2/. В случаите по ал. 1 Езиковият център не дължи неустойки и връщане на вече платените суми.

ДРУГИ УСЛОВИЯ Чл. 13. /1/. Курсистът има право да закупи от Езиковия център хартиен комплект учебни материали за съответното ниво на обучение, които да му бъдат изпратени до офис на Еконт за негова сметка.

/2/. Курсистът има право да ползва собствени учебни материали за съответното ниво на обучение, в случай, че разполага с такива. В случай на копирани учебни материали, Езиковият център не носи отговорност за претенции по Закона за авторското право и сродните му права.

Чл. 14. Всеки курсист, завършил курса на обучение с не повече от 35% отсъствия и постигнал резултат на финалния тест минимум 51%, получава сертификат за завършен езиков курс за съответното ниво.

Чл. 15. Всички уведомления и изявления във връзка с настоящия договор се отправят писмено на посочените в договора пощенски адреси или на посочените в договора интернет адреси.

Чл. 16. Неразделна част от настоящия договор са Общите условия на „Езиков дом“ ЕООД, с които Курсистът декларира, че е запознат, отбелязвайки го при вход в онлайн системата.

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, като сканираният подпис и печат имат статут на оригинал.