ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „ЕЗИКОВ ДОМ“ ЕООД ЗА ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

Общи разпоредби С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между Езиков център „Езиков дом“ ЕООД и Курсистите за чуждо-езиково обучение и същите са неразделна част от Договор за езиково обучение.

I. Основни понятия: По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение: „Курсист“ е всяко физическо лице, което учи чужд език в Езиков център „Езиков дом“ ЕООД; „Родител“ е родителят или настойникът на курсист под 18 години; “Записване (регистрация)” за курс на обучение включва подписване на индивидуален договор и плащане на такса от страна на курсиста.

II. Записване за курс Записването за курс на обучение става чрез подписване на индивидуален договор за обучение и заплащане на таксата за обучение за съответния курс в определените съобразно индивидуално подписания договор размери и срокове. За записване на курсисти под 18 /осемнадесет/ години е необходимо присъствието на родител/настойник.

III. Такси, начин на плащане и отстъпки

 1. Такси Таксите на обучение и стойността на учебните пособия за всеки курс са посочени в ценоразписите в офиса на „Езиков дом“ ЕООД, находящ се в гр. Пловдив, ул “Д-р Георги Въклович” №6, гр. Варна, ул. „Хан Крум“ 16 както и на интернет страницата на езиковия център: ezikovdom.com
 2. Начин на плащане Таксата за годишно обучение може да бъде заплатена наведнъж или на вноски през учебната година, което за всеки курсист е определено в индивидуалния договор. При плащане на вноски, сроковете за плащане са следните: – при подписване на индивидуален договор за обучение, курсистът заплаща капаро в размер на 50 /петдесет/ лева. – при стартиране на курса курсистът заплаща част от пълната цена на курса съобразно уговореното в индивидуалния договор за обучение. – остатъкът от пълната цената на курса се заплаща най-късно до средата на курса съобразно графика за съответния курс, определен в индивидуалния договор. При попълване на регистрационните документи курсистът/родителят посочва данните, на които иска да му бъдат издавани фактури за стойността на обучението и учебните пособия. Веднъж посочени, тези данни не могат да бъдат променяни в рамките на същия учебен курс. Таксите и учебните пособия се плащат в брой в офиса на Езиковия център или по банков път. Платени по банков път учебни пособия се получават само и единствено срещу предоставено от клиента копие от платежно нареждане за внесената сума, включваща цената за учебници. Езиковият център си запазва правото да прави едностранни промени в таксите за обучение и стойността на учебните пособия, но НЕ и по време на курса.
 3. Отстъпки. При заплащане на пълната цена на курса авансово при сключване на индивидуалния договор за обучение, курсистът ползва отстъпка от 20 /двадесет/ лева, която се приспада от общата дължима цена.

IV. Прекратяване/прекъсване на обучението. Ако Курсистът се откаже от курса, за който е записан, до 5 /пет/ работни дни преди началото на курса, внесената до момента от него сума му се възстановява. Ако Курсистът се откаже от курса, за който е записан, след проведено едно занятие на курса, внесената до момента от него сума му се възстановява, като от нея се приспадат 50 /петдесет/ лева неустойка. Ако Курсистът се откаже от курса, за който е записан, преди провеждане на половината от срока на курса съобразно графика по индивидуалния договор, курсистът следва да заплати половината от стойността на целия курс. Ако Курсистът се откаже от курса, за който е записан, след провеждане на половината от срока на курса, съобразно графика по индивидуалния договор, курсистът следва да заплати пълната цена на курса. Ако курсистът се откаже преди провеждане на половината от срока на курса, за който е записан, съобразно графика по индивидуалния договор, има право след изрично писмено поискване от негова страна да бъде презаписан в друга група в рамките на наличните свободни места. В този случай, платената от него цена не се възстановява, а се приспада от цената на следващия курс. Ако курсистът се откаже след провеждане на половината от срока на курса, за който е записан, съобразно графика по индивидуалния договор, внесената от него цена на курса не подлежи на възстановяване или на приспадане от следващ курс. За всички, неплатени и/или дължими от Курсиста суми по настоящия договор, Езиковият център има право да се снабди от компетентния районен съд със Заповед за изпълнение по чл. 410, ал. 1, т. 1 от ГПК и изпълнителен лист и да събира принудително чрез съдебен изпълнител дължимите суми. Обучението на курсист може да бъде прекратено от страна на Езиковия център в следните случаи: – Неспазване на нормите на добро поведение в базите на Езиковия център по време на занятията и с това пречи на протичането на нормален учебен процес; – Не плащане на дължимите такси в предвидените в индивидуалния договор срокове и размери. В случаите на едностранно прекратяване на обучението от страна на Езиковия център, не са дължими неустойки и не се възстановяват вече платените суми. Такса за обучение се връща в пълен размер, както и сумата за учебниците, единствено и само при отмяна на курс, като учебниците трябва да бъдат върнати във вида, в който са получени. За учебници, загубили търговски вид, суми не се възстановяват. Със записването си на курс, курсистът прави избор да посещава учебните занятия. В случай на отсъствие и пропускане на учебни занятия, Езиковият център не връща част от таксата на курсиста.

V. График на занятията. Обучение. Графикът на занятията се прави преди началото на всеки курс, като Езиковият център се съобразява с официалните национални празници. За групово обучение и при изготвяне на графика за провеждането на курса Езиковият център не се съобразява с личната програма или с други занимания на курсистите. При провеждане на обучението в Езиковия център курсистите могат да ползват само и единствено учебни пособия по предложената и утвърдена система на обучение в група /за групово обучение/. За индивидуално обучаващите се курсисти, учебните материали се съгласуват предварително и могат да бъдат по избор/предложение на курсиста. Учебните часове са по 40мин. и са в определени от Езиковия център дни и брой часове. Програмите за индивидуално обучение могат да са различни /гъвкави/. Присъствените часове могат да бъдат фиксирани за целия период на обучение още при записването или могат да се заявяват и координират с администрацията на Езиковия център в седмицата преди самото им усвояване. Езиковият център запазва правото си да прави промени в графика на учебните занятия, за което курсистите биват уведомявани своевременно.

VI. Сертификат Всеки курс приключва с финален тест. Всеки курсист, завършил курса на обучение с не повече от 35% отсъствия и постигнал резултат на финалния тест минимум 51%, получава сертификат за завършен езиков курс за съответното ниво. Езиковият център не носи отговорност за крайните резултати от проведени изпити по учебния план на Езиковия център. Формирането на оценката за Сертификата е въпрос на вътрешнофирмена методика на преподавателския екип на Езиковия център.

VII. Конфиденциалност и защита на лични данни Курсистът и неговите родители/настойници предоставя доброволно на Езиковия център необходимите лични данни и се съгласява същите да бъдат обработвани и съхранявани съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни, Регламент …..и останалото действащо законодателство за целите на предоставяне на услугите, предмет на този договор. Езиковият център има правото да снима учебния процес и да използва материалите за презентационни цели на своята дейност.

VIII. Онлайн обучение Езиковият център по заявено желание от страна на Курсист предоставя възможност за онлайн обучение. За онлайн обучението важат всички клаузи на настоящите общи условия и на индивидуалния договор със следните допълнения и специфики:

 1. Езиковия център изпраща настоящите общи условия и подписан индивидуален договор /сканиран/ на посочения имейл адрес на клиента. Курсистът подписва индивидуалния договор собственоръчни и го изпраща сканиран на имейл адреса на Езиковия център. Ще се счита, че договорът е подписан собственоръчно от клиента и същият няма да има възражения по отношение автентичността на подписа си.
 2. Курсистът получава потребителско име и парола, с които ще има достъп до необходима му за обучението информация и до всякакви приложения, каквито Езиковият център прецени за необходими с оглед обучението, находящи се на интернет страницата на Езиковия център.
 3. Онлайн обучението ще се провежда чрез скайп-връзка в предварително уговорени времеви интервали.
 4. Учебните материали ще се изпращат при заявено желание от страна на курсиста на посочен от него пощенски адрес като пощенските разходи са за сметка на курсиста.
 5. Финалният тест за придобиване на сертификат ще се извършва в реално време чрез пряка онлайн-връзка като електронен вариант на теста ще бъде изпратен или на имейл адреса на курсиста или чрез потребителското си име и парола курсистът ще има достъп до него чрез интернет сайта на Езиковия център.
 6. При успешно издържан тест за съответното ниво, Курсистът ще получи сертификат, който ще му бъде изпратен в оригинал на посочен от него пощенски адрес като пощенските разходи са за сметка на курсиста.
 7. Курсистът се запознава и съгласява с Общи условия за предоставяне на услуги в уеб, отделни от настоящите общи условия.

IX. Общи разпоредби В случай на несъответствие между отделни клаузи в различните документи, уреждащи отношенията между страните относно обучението, техният приоритет се определя в следната последователност:

 1. Анексите към договора;
 2. Индивидуалния договор за обучение;
 3. Общите условия. Страните приемат, че нищожността на някоя клауза от настоящите общи условия няма да влече невалидност на друга негова клауза или на договора като цяло. Недействителните клаузи ще бъдат заместени от повелителните разпоредби на закона и обичаите в практиката. Преди записване Курсистът се запознава и съгласява с Общите условия. Езиковият център прави Общите условия публични за курсистите си, като ги поставя на подходящи общодостъпни места във всеки един от офисите си и предоставя достъп на Курсиста до тях при записването. Общите условия могат да бъдат променяни, като уведомяването на клиентите за промяната става своевременно. Курсистът има право във всеки момент от изпълнението на договора да получава от Езиковия център справка относно изпълнението на учебния план за неговото обучение и постигнатите от него резултати на текущи и финални тестове, както и всички необходими по време на обучението му, допълнителни материали и ксерокопия. Всички спорни въпроси, които възникнат във връзка с тълкуването и изпълнението на договора между страните, се уреждат от тях чрез преговори и по добронамерен начин, като се правят взаимни отстъпки. В случай че спор между страните по Договора за обучение не може да бъде решен по пътя на предходната точка, то тогава спорът се отнася за решаване от съответния съд по седалището на Езиковия център, като се прилага материалното и процесуално право на Република България.